Danh sách căn hộ mở bán

Danh sách căn hộ mở bán

  •  Còn trống
  •  Khóa
  •  Đã có khách đặt
  •  Đã bán

Theo mặt sàn tiêu biểu Tầng 8

Tầng / căn số 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Diện tích tim tường 48.90 76.80 65.40 49.60 49.60 65.40 76.80 48.90 48.90 76.80 65.40 49.60 49.60 65.40 76.80 48.90
Diện tích thông thủy 45.00 69.60 60.60 45.10 45.10 60.60 69.60 45.00 45.00 69.60 60.60 45.10 45.10 60.60 69.60 45.00
Hướng cửa Bắc Đông Bắc Đông Đông Đông Đông Đông Nam Nam Tây Nam Tây Nam Tây Tây Tây Tây Tây Bắc Bắc
Hướng BC Nam Tây Nam Tây Tây Tây Tây Tây Bắc Bắc Đông Bắc Đông Bắc Đông Đông Đông Đông Đông Nam Nam
Số phòng ngủ 1 2 2 1 1 2 3 1 1 3 2 1 1 2 3 1
Tầng Tầng 8 1.4 tỷ 2.2 tỷ 1.7 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.8 tỷ 2.1 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 2.1 tỷ 1.7 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.7 tỷ 2.2 tỷ 1.4 tỷ
Tầng Tầng 9 1.4 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 1.9 tỷ 2.1 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 2.1 tỷ 1.7 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.7 tỷ 2.2 tỷ 1.4 tỷ
Tầng Tầng 10 1.4 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.9 tỷ 2.1 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 2.1 tỷ 1.7 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.7 tỷ 2.2 tỷ 1.4 tỷ
Tầng Tầng 11 1.5 tỷ 2.3 tỷ 1.9 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 2.0 tỷ 2.2 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 1.8 tỷ 2.3 tỷ 1.5 tỷ
Tầng Tầng 12 1.4 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.9 tỷ 2.1 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 2.2 tỷ 1.7 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.7 tỷ 2.2 tỷ 1.4 tỷ
Tầng Tầng 12A 1.4 tỷ 2.1 tỷ 1.7 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.8 tỷ 2.0 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 2.1 tỷ 1.7 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.7 tỷ 2.1 tỷ 1.4 tỷ
Tầng Tầng 14 1.4 tỷ 2.2 tỷ 1.7 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.8 tỷ 2.1 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 2.1 tỷ 1.7 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.7 tỷ 2.2 tỷ 1.4 tỷ
Tầng Tầng 15 1.5 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 1.9 tỷ 2.2 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 1.8 tỷ 2.2 tỷ 1.5 tỷ
Tầng Tầng 17 1.5 tỷ 2.3 tỷ 1.9 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 2.0 tỷ 2.2 tỷ 1.5 tỷ 1.5 tỷ 2.3 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 1.8 tỷ 2.3 tỷ 1.5 tỷ
Tầng Tâng 18 1.5 tỷ 2.2 tỷ 1.9 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 2.0 tỷ 2.2 tỷ 1.6 tỷ 1.6 tỷ 2.3 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 1.8 tỷ 2.3 tỷ 1.5 tỷ
Tầng Tầng 19 1.4 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 1.9 tỷ 2.2 tỷ 1.5 tỷ 1.5 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.8 tỷ 2.2 tỷ 1.4 tỷ
Tầng Tầng 20 1.5 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 1.9 tỷ 2.1 tỷ 1.5 tỷ 1.5 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 1.8 tỷ 2.2 tỷ 1.5 tỷ
Tầng Tầng 21 1.4 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.9 tỷ 2.3 tỷ 1.5 tỷ 1.5 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.8 tỷ 2.2 tỷ 1.4 tỷ
Tầng Tầng 22 1.5 tỷ 2.3 tỷ 1.9 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 2.0 tỷ 2.2 tỷ 1.6 tỷ 1.6 tỷ 2.3 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 1.8 tỷ 2.3 tỷ 1.5 tỷ
Tầng Tầng 23 1.4 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.9 tỷ 2.2 tỷ 1.5 tỷ 1.5 tỷ 2.2 tỷ 1.7 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.7 tỷ 2.2 tỷ 1.4 tỷ
Tầng Tầng 24 1.4 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 1.9 tỷ 2.1 tỷ 1.5 tỷ 1.5 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 1.8 tỷ 2.2 tỷ 1.4 tỷ
Tầng Tầng 25 1.4 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.9 tỷ 2.3 tỷ 1.5 tỷ 1.5 tỷ 2.2 tỷ 1.7 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.7 tỷ 2.2 tỷ 1.4 tỷ
Tầng Tầng 26 1.4 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.9 tỷ 2.3 tỷ 1.5 tỷ 1.5 tỷ 2.2 tỷ 1.7 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.7 tỷ 2.2 tỷ 1.4 tỷ
Tầng Tầng 27 1.5 tỷ 2.3 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 2.0 tỷ 2.2 tỷ 1.5 tỷ 1.5 tỷ 2.3 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 1.8 tỷ 2.2 tỷ 1.5 tỷ
Tầng Tầng 28 1.4 tỷ 2.2 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 1.9 tỷ 2.1 tỷ 1.5 tỷ 1.5 tỷ 2.2 tỷ 1.7 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.7 tỷ 2.2 tỷ 1.4 tỷ
Tầng Tầng 29 1.5 tỷ 2.3 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 2.0 tỷ 2.2 tỷ 1.5 tỷ 1.5 tỷ 2.3 tỷ 1.8 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 1.8 tỷ 2.2 tỷ 1.5 tỷ
Tầng Tầng 30 1.4 tỷ 2.1 tỷ 1.7 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.8 tỷ 2.2 tỷ 1.4 tỷ 1.4 tỷ 2.1 tỷ 1.7 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.7 tỷ 2.1 tỷ 1.4 tỷ