Danh sách căn hộ mở bán

Danh sách căn hộ mở bán

  •  Còn trống
  •  Khóa
  •  Đã có khách đặt
  •  Đã bán

Theo mặt sàn tiêu biểu 09

Tầng / căn số 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Diện tích tim tường 90.20 117.30 95.40 63.20 89.30 89.30 63.20 95.40 117.30 90.20 90.20 117.30 95.40 63.20 89.30 89.30 63.20 95.40 117.30 90.20
Diện tích thông thủy 81.80 107.90 86.30 59.80 82.40 82.40 59.80 86.30 107.90 81.80 81.80 107.90 86.30 59.80 82.40 82.40 59.80 86.30 107.90 81.80
Hướng cửa Bắc Bắc Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định
Hướng BC Bắc Bắc Nam Nam Đông Tây Nam Nam Bắc Bắc Nam Nam Bắc Bắc Tây Đông Bắc Bắc Nam Nam
Số phòng ngủ 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2
Tầng 09 3.1 tỷ 4.0 tỷ 3.0 tỷ 2.1 tỷ 2.7 tỷ 2.6 tỷ 2.1 tỷ 2.9 tỷ 4.0 tỷ 3.1 tỷ 3.1 tỷ 4.0 tỷ 2.9 tỷ 2.1 tỷ 2.6 tỷ 2.7 tỷ 2.1 tỷ 2.9 tỷ 4.0 tỷ 3.1 tỷ

Theo mặt sàn tiêu biểu 14

Tầng / căn số 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Diện tích tim tường 90.20 117.30 95.40 63.20 89.30 89.30 63.20 95.40 117.30 90.20 90.20 117.30 95.40 63.20 89.30 89.30 63.20 95.40 117.30 90.20
Diện tích thông thủy 82.60 109.00 87.40 59.80 83.00 83.00 59.80 87.40 109.00 82.60 82.60 109.00 87.40 59.80 83.00 83.00 59.80 87.40 109.00 82.60
Hướng cửa Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định
Hướng BC Bắc Bắc Nam Nam Đông Tây Nam Nam Bắc Bắc Nam Nam Bắc Bắc Tây Đông Bắc Bắc Nam Nam
Số phòng ngủ 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2
Tầng 14 3.1 tỷ 4.1 tỷ 3.0 tỷ 2.1 tỷ 2.7 tỷ 2.7 tỷ 2.1 tỷ 2.9 tỷ 4.1 tỷ 3.1 tỷ 3.1 tỷ 4.0 tỷ 3.0 tỷ 2.1 tỷ 2.7 tỷ 2.7 tỷ 2.1 tỷ 2.9 tỷ 4.0 tỷ 3.1 tỷ
Tầng 20 3.2 tỷ 4.2 tỷ 2.9 tỷ 2.1 tỷ 2.6 tỷ 2.7 tỷ 2.2 tỷ 3.0 tỷ 4.2 tỷ 3.2 tỷ 3.0 tỷ 3.9 tỷ 3.0 tỷ 2.2 tỷ 2.7 tỷ 2.6 tỷ 2.0 tỷ 2.8 tỷ 3.9 tỷ 3.0 tỷ
Tầng 23 3.2 tỷ 4.2 tỷ 2.9 tỷ 2.1 tỷ 2.6 tỷ 2.7 tỷ 2.2 tỷ 3.0 tỷ 4.2 tỷ 3.2 tỷ 3.0 tỷ 3.9 tỷ 3.1 tỷ 2.2 tỷ 2.7 tỷ 2.6 tỷ 2.0 tỷ 2.8 tỷ 3.9 tỷ 3.0 tỷ
Tầng 30 3.3 tỷ 4.4 tỷ 2.8 tỷ 2.0 tỷ 2.6 tỷ 2.8 tỷ 2.3 tỷ 3.1 tỷ 4.3 tỷ 3.3 tỷ 2.9 tỷ 3.8 tỷ 3.2 tỷ 2.3 tỷ 2.8 tỷ 2.6 tỷ 2.0 tỷ 2.8 tỷ 3.8 tỷ 2.9 tỷ
Tầng 32 3.3 tỷ 4.4 tỷ 2.8 tỷ 2.0 tỷ 2.6 tỷ 2.8 tỷ 2.3 tỷ 3.1 tỷ 4.3 tỷ 3.3 tỷ 2.9 tỷ 3.8 tỷ 3.2 tỷ 2.3 tỷ 2.8 tỷ 2.6 tỷ 2.0 tỷ 2.8 tỷ 3.8 tỷ 2.9 tỷ