Danh sách căn hộ mở bán

Danh sách căn hộ mở bán

  •  Còn trống
  •  Khóa
  •  Đã có khách đặt
  •  Đã bán

Theo mặt sàn tiêu biểu 04

Tầng / căn số 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Diện tích tim tường 104.90 65.50 100.00 106.70 101.80 65.20 72.42 106.20 104.90
Diện tích thông thủy 99.00 58.40 93.60 99.80 95.30 60.70 67.16 97.60 99.30
Hướng cửa Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định
Hướng BC Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định
Số phòng ngủ 3 1 3 3 3 2 2 3 3
Tầng 04 3.2 tỷ 0.0 tỷ 0.3 tỷ 3.5 tỷ 3.4 tỷ 2.3 tỷ 0.0 tỷ 3.1 tỷ 3.4 tỷ
Tầng 05 3.2 tỷ 0.0 tỷ 3.2 tỷ 3.6 tỷ 3.5 tỷ 2.4 tỷ 2.6 tỷ 3.3 tỷ 3.5 tỷ
Tầng 06 0.0 tỷ 0.0 tỷ 3.2 tỷ 3.6 tỷ 3.5 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 3.3 tỷ 3.5 tỷ
Tầng 07 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 3.6 tỷ 3.5 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 3.2 tỷ 3.5 tỷ
Tầng 08 3.3 tỷ 0.0 tỷ 3.2 tỷ 3.7 tỷ 3.6 tỷ 0.0 tỷ 2.6 tỷ
Tầng 09 3.3 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 3.7 tỷ 0.0 tỷ 2.4 tỷ 2.6 tỷ 3.3 tỷ 3.6 tỷ
Tầng 10 3.7 tỷ 0.0 tỷ 3.2 tỷ 3.8 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 2.5 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ
Tầng 11 3.7 tỷ 0.0 tỷ 3.1 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 3.9 tỷ
Tầng 12 3.7 tỷ 0.0 tỷ 3.2 tỷ 3.8 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ
Tầng 12A 3.5 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 3.6 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 3.8 tỷ
Tầng 14 3.6 tỷ 0.0 tỷ 3.1 tỷ 3.7 tỷ 3.7 tỷ 0.0 tỷ 2.4 tỷ 0.0 tỷ 3.8 tỷ
Tầng 15 3.7 tỷ 0.0 tỷ 3.1 tỷ 3.8 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 3.9 tỷ
Tầng 20 3.7 tỷ 0.0 tỷ 3.1 tỷ 3.8 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ
Tầng 21 3.7 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 3.9 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 2.5 tỷ 0.0 tỷ 4.0 tỷ
Tầng 22 3.7 tỷ 0.0 tỷ 3.1 tỷ 3.9 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ
Tầng 23 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 3.8 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ
Tầng 24 3.7 tỷ 0.0 tỷ 3.1 tỷ 3.9 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 2.5 tỷ 0.0 tỷ 4.0 tỷ
Tầng 25 3.7 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 3.9 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 2.5 tỷ 0.0 tỷ 4.0 tỷ
Tầng 26 3.7 tỷ 0.0 tỷ 3.1 tỷ 3.9 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 2.5 tỷ 3.1 tỷ 0.0 tỷ
Tầng 27 0.0 tỷ 0.0 tỷ 3.1 tỷ 3.8 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 2.4 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ
Tầng 28 3.7 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 3.9 tỷ 0.0 tỷ 2.3 tỷ 2.5 tỷ 3.1 tỷ 4.0 tỷ
Tầng 29 3.7 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 3.9 tỷ 0.0 tỷ 2.3 tỷ 2.5 tỷ 3.1 tỷ 4.0 tỷ